Heritage ‘Hindu Gymkhana’ |SC Tells Sindh Govt to Shift NAPA