Encouraging Travel & Tourism | Pakistan Railways Reduces Green Line’s Fares